szkolenia dofinansowane KFS

Dofinansowanie do szkoleń i kursów. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (w skrócie KFS)?

Został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. KFS ma na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Ze środków mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja).

Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu – nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.
Środki z KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de minimis.

Ile może wynieść dofinansowanie?

Mikro przedsiębiorca ze środków KFS może otrzymać 100% kosztów kształcenia ustawicznego, a przypadku pozostałych firm przedsiębiorstw do 80%.

Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

  • Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
    UWAGA!
    Każdy Urząd Pracy posiada odrębne regulacje dotyczące składania wniosków.
  • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Powiatowy Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.
  • Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Masz pytania dotyczące tego sposobu finansowania szkoleń z KFS?

Pozostańmy w kontakcie.

ŚLĄSKA ORGANIZACJA
SZKOLENIOWA SP. Z O.O.
Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
+48 660 910 950 lub +48 880 635 558
email: biuro@sos.edu.pl | www.sos.edu.pl

KRS: 0000811883
NIP: 9542809702
REGON: 384863060

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)
nr ewidencyjny: 2.24/00351/2020

Śląska Organizacja Szkoleniowa w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

Zobacz nasze najbliższe szkolenia