Regulamin. Zakup, uczestnictwo, rezygnacja.

REGULAMIN SZKOLEŃ ŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI SZKOLENIOWEJ.

 1. Organizatorem szkolenia jest firma ŚLĄSKA ORGANIZACJA SZKOLENIOWA SP. Z O.O. S.K., z siedzibą przy Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, tel. 660 910 950 lub 880 635 558, email: biuro@sos.edu.pl, www.sos.edu.pl, Numer KRS: 0000824241, NIP: 9542812420, REGON: 385511044
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja i zrealizowanie płatności w jednym z 3 wariantów, wg. Państwa potrzeb:
  • Rejestracja online poprzez system ecommerce w serwisie internetowym: www.sos.edu.pl
   Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się na szkolenie online poprzez stronę internetową i zrealizowanie płatności elektronicznie poprzez BLIK, Przelew elektroniczny lub kartę kredytową (operatorem płatności jest system Dotpay). Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.
  • Rejestracja poprzez wypełnienie druku formularza zgłoszeniowego – poprzez przesłanie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego skanu formularza na adres mailowy biuro@sos.edu.pl, dalej zrealizowanie płatności przelewem bankowym na podstawie przesłanej faktury pro-forma. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.
  • Dla rejestracji pracowników instytucji publicznych, urzędów centralnych lub samorządowych, administracji publicznej i innych instytucji oraz organizacji pozarządowych gdzie płatność z góry za szkolenie jest proceduralnie niemożliwa dopuszczalne jest uregulowanie opłat za udział pracownika po szkoleniu na podstawie przekazanej w ostatnim dniu szkolenia faktury VAT, z terminem płatności 14 dni. Uprzednio konieczna jest rejestracja pracownika poprzez przesłanie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego skanu formularza na adres mailowy
 3. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksiegowaniu wpłaty uczestnik otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpisania na listę uczestników szkolenia.
 4. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia i płatności można dokonać później niż w terminach określonych w pkt 2 tego regulaminu, uzyskawszy uprzednio potwierdzenie od organizatorów o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
  Po potwierdzeniu wolnych miejsc konieczne jest przesyłanie do Organizatora potwierdzenia wpłaty. Udział w szkoleniu możliwy jest jedynie po dokonaniu zapłaty. Wpłaty można wówczas dokonać także w dniu szkolenia u organizatorów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania oraz zmiany terminu szkolenia bez podania przyczyn.
 6. W przypadku odwołania szkolenia zgłoszonym osobom zostanie zaproponowana możliwość wzięcia udziału w szkoleniu w innym terminie. Jeśli zgłoszona osoba nie będzie mogła uczestniczyć w szkoleniu w innym terminie, dokonane wpłaty zostaną w całości zwrócone najpóźniej w terminie 14 dni od wyznaczonego terminu szkolenia.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Rezygnacja w terminie do 7 dni przed szkoleniem, wiąże się z obciążeniem Zgłaszającego 50% wartości szkolenia. Rezygnacja w okresie krótszym jak 7 dni przed szkoleniem wiąże się z pokryciem przez Zgłaszającego 100% kosztów udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty 100% kosztów.
 8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia.
  Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ŚLĄSKA ORGANIZACJA SZKOLENIOWA SP. Z O.O. S.K., Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, tel. 660 910 950 lub 880 635 558, email: biuro@sos.edu.pl, www.sos.edu.pl, Numer KRS: 0000824241, NIP: 9542812420, REGON: 385511044, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.” Informacje na temat Polityki Cookies znajdują się tutaj >>>
 9. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 10. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, przerwę obiadową, materiały w formie elektronicznej przekazane po szkoleniu, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 12. Zasady składania reklamacji. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy biuro@sos.edu.pl, w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od ŚLĄSKA ORGANIZACJA SZKOLENIOWA SP. Z O.O. S.K. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których ŚLĄSKA ORGANIZACJA SZKOLENIOWA SP. Z O.O. S.K. ma roszczenia finansowe.
 13. Przechodząc przez proces rejestracji oraz płatności za szkolenie uczestnik akceptuje powyższy regulamin, a tym samym wszystkie zawarte w regulaminie zapisy oraz warunki uczestnictwa
 14. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie https://sos.edu.pl