DELEGOWANIE ZADAŃ, WZMACNIANIE SAMODZIELNOŚCI I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Szkolenie – Style zarządzania, Delegowanie Zadań,
Feedback wzmacniający, Motywowanie pracowników

DELEGOWANIE ZADAŃ, WZMACNIANIE SAMODZIELNOŚCI I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Szkolenie – Style zarządzania, Delegowanie Zadań,
Feedback wzmacniający, Motywowanie pracowników

Jedną z podstawowych umiejętności każdego managera powinna być ta dotycząca skutecznego delegowania zdań, motywacja pracownika, zarządzanie czasem. Delegowanie sytuacyjne – które jest przedmiotem szkolenia – to zdolność dopasowania stylu delegowania do etapu rozwoju pracownika, komponentu czasowego oraz rodzaju zadania.

Dla kogo to szkolenie?

 • Dyrektorzy i kierownicy działów
 • Kadra managerska
 • Liderzy zespołów
 • Osoby przygotowujące się do zarządzania zespołem
 • Pracownicy (członkowie zespołów)

Czego się nauczysz na szkoleniu?​

 • Zdobycie wiedzy na temat delegowania sytuacyjnego
 • Nabycie wiedzy na temat feedbacku
 • Zdobycie wiedzy na temat metod motywowania pracowników

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Nabycie wiedzy na temat delegowania sytuacyjnego
 • Nabycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji
 • Rozwinięcie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej
 • Poznanie narzędzi wzmacniających skuteczność delegowania
 • Poznanie pozafinansowych sposobów motywowania pracowników
 • Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji

Dane szczegółowe o szkoleniu

Tytuł szkolenia

DELEGOWANIE ZADAŃ, WZMACNIANIE SAMODZIELNOŚCI I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Kod usługi szkoleniowej

O/DEL/B/1/WT

Termin rozpoczęcia szkolenia

Miejsce szkolenia:

Szkoleniowiec:

Aktualna cena:

Program szkolenia

MODUŁ I – STYLE ZARZĄDZANIA I DELEGOWANIA ZADAŃ 

 • Czym jest delegowanie zadań?
 • Dlaczego niektórzy managerowie obawiają się delegowania zadań?
 • Etapy rozwoju pracownika wg Blancharda
 • Style delegowania/zarządzania
 • Dopasowanie stylu delegowania/zarządzania do etapu rozwoju pracownika, rodzaju zadania oraz komponentu czasowego

MODUŁ II – FEEDBACKA WZMACNIAJĄCY I KORYGIJĄCY JAKO NARZĘDZIA WZMACNIAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKA 

 • „Jednominutowa pochwała” – narzędzie do przekazywania feedbacku wzmacniającego
 • Efekt Pigmaliona w zarządzaniu
 • „Komunikat JA” – narzędzie do przekazywania feedbacku korygującego
 • Zasady przekazywania feedbacku korygującego

MODUŁ III – DELEGOWANIE ZADAŃ A ZARZĄDZANIE CZASEM 

 • Metoda SMART jako narzędzie do efektywnego wyznaczania celów w delegowaniu zadań
 • Nadawanie priorytetów zadaniom – matryca Eisenhowera

MODUŁ IV – MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Teoria XY McGregora
 • Motywatory a czynniki higieny
 • Mapa motywatorów

HARMONOGRAM GODZINOWY

 • Godzina rozpoczęcia: 09:00
 • Godzina zakończenia: 17.00
 • Ilość godzin szkoleniowych: 8

Łączna ilość godzin szkoleniowych: 8

Kto poprowadzi to szkolenie w Katowicach?

dr Wiktor Tokarski 

Obszar specjalizacji

Rozwój kompetencji managerskich. Budowanie relacji interpersonalnych. Wpływ komunikacji na życie i biznes. Motywacja i automotywacja. Ograniczające przekonania. Zarządzanie czasem i efektywność osobista. Zarządzania zasobami ludzkimi. Komunikacja i doskonalenie zawodowe. Coaching managerski. Rozwiązywanie konfliktów. Inteligencja emocjonalna. Budowanie efektywnych zespołów. Przywództwo.

Doświadczenie zawodowe

 • Pierwsze kroki na sali szkoleniowej stawiał w 2008 roku prowadząc szkolenia dla średniej kadry managerskiej jednego z największych polskich banków. W między czasie obronił doktorat z socjologii i prowadził liczne projekty z zakresu rozwoju osobistego.
 • Przez kilka lat zdobywał doświadczenie jako manager, dyrektor zarządzający, a także wykładowca akademicki.
 • Współpracował z takimi markami: BZWBK (obecnie Santander Bank), Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie: IBD Business School), TU Allianz Polska, TimeTrend, Riff, Montblanc, Noble Place oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od 2017 roku przeprowadził ponad 1800 godzin szkoleniowych, 1100 godzin coachingu indywidualnego i grupowego oraz ponad 100 godzin executive coachingu.

Wykształcenie

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. 
 • Coach  (Szkoła Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, Kraków).
 • Trener biznesu (IBD Business School, Warszawa)
Wiktor Toarski

Referencje

Firmy i marki dla których pracowaliśmy

MERYTORYCZNIE O SZKOLENIU Z KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I KOMPETENCJI OSOBISTYCH.

Delegowanie zadań, wzmacnianie samodzielności i motywowanie pracowników

Rozwój pracowników wiąże się z koniecznością efektywnego zarządzania nimi. Dzieje się to przez delegowanie zadań, utrzymywanie wysokiego poziomu motywacji oraz wzmacnianie ich samodzielności. Te właśnie trzy kwestie staną się przedmiotem szkolenia. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do tych osób, które zajmują stanowiska kierownicze, managerskie, a także do tych, które są liderami swoich zespołów.

Delegowanie zadań

Właściwe delegowanie zadań to wielka sztuka. Polega ona na uwzględnieniu kilku bardzo istotnych czynników. Pierwszym z nich jest wiedza pracownika. Manager delegujący zadanie musi wiedzieć na jakim etapie rozwoju zawodowego jest jego pracownik. Delegowanie zadań i kompetencji będzie wyglądać inaczej wobec pracownika, który dopiero rozpoczął swoją karierę w firmie lub na stanowisku, a zupełnie inaczej u osoby, która posiada dużą wiedzę i odpowiednie kompetencje. Drugim czynnikiem jest zaangażowanie pracownika w wykonywaną pracę, czyli jego motywacja. Inaczej zadania deleguje się osobie bardzo zmotywowanej do pracy, a zupełnie inaczej tej, która czuje się zniechęcona i zdemotywowana. Kolejny czynnik, który przy delegowaniu zadań należy brać pod uwagę to rodzaj zadania, który delegujemy. Tutaj warto pamiętać, by stopień trudności delegowanego zadania był nieco powyżej możliwości pracownika. Owo „powyżej” powinno być wyskalowane by pracownik czuł, że zadanie jest jakimś wyzwaniem, ale nie przekracza jego możliwości. Ostatni czynnik to czas. Styl delegowania zadań musi uwzględniać także ten czynnik. Do zadań na cito wybierzemy inny styl delegowania, a do normalnego priorytetu – inny.

Dokładne omówienie zagadnienia delegowania zadań stanie się przedmiotem pierwszej części szkolenia.

Feedback wzmacniający i korygujący

Odpowiedzialny manager powinien dbać o przekazywanie swoim pracownikom feedbacku. Gdybyśmy dokładniej przyjrzeli się angielskiemu słowu feedback to zauważymy, że składa się ono z dwóch innych feed – karmić oraz back – zwrotnie, z powrotem.

Możemy więc powiedzieć, że feedback jest jakąś formą karmienia pracowników tym, co sami wypracowali. To „karmienie” czyli przekazywanie im informacji zwrotnej może zwiększać ich efektywność. Aby tak się stało umiejętność przekazywania feedbacku musi być jedną z najważniejszych kompetencji każdego managera.

Feedback, ze względu na jego rolę, dzielimy na wzmacniający i korygujący. Wzmacniająca informacja zwrotna przybiera zazwyczaj postać podziękowań, czy gratulacji. Natomiast informacja zwrotna korygująca jest sposobem na zwrócenie uwagi pracownika na to, co nie jest właściwe w jego pracy i zachowaniu.

Doświadczenie pracy z managerami różnych stopni pokazuje, że powszechnym problemem jest zbyt rzadkie przekazywanie feedbacku wzmacniającego oraz zbyt obcesowe przekazywanie feedbacku korygującego.

Z tego właśnie powodu kwestia przekazywania informacji zwrotnej będzie jednym z tematów szkolenia, pt. „Delegowanie zadań, wzmacnianie efektywności i motywowanie pracowników”. Jego uczestniczy poznają dwa narzędzia do przekazywania informacji zwrotnej. Pierwsze z nich to „jednominutowa pochwała” (narzędzie autorstwa Kena Blancharda), a drugie to komunikat JA. Pierwsze służy do przekazywania feedbacku wzmacniającego, drugie – do

Delegowanie zadań a zarządzanie czasem

Aby zadania mogły być delegowane skutecznie, a przez to wzmacniana była efektywność pracowników warto posłużyć się jedną z metod służących do wyznaczania celów. W czasie szkolenia zaproponujemy jedną z najpopularniejszych – metodę SMART, a wiedzę na jej temat połączymy z tematem priorytetyzacji zadań metodą Eisenhowera.

Cel SMART to cel prosty, mierzalny, osiągalny, ważny oraz określony w czasie. Natomiast zadania w optyce matrycy Eisenhowera dzielimy na ważne i pilne, ważne i niepilne, niepilne i ważne oraz nieważne i niepilne. Połączenie wiedzy na temat delegowania zadań z metodą SMART oraz matrycą Eisenhowera pomogą nie tylko w sprawnym zarządzaniu czasem, ale też w pozytywny sposób wpłyną na efektywność pracowników.

Motywowanie pracowników

Umiejętność motywowania pracowników w znacznej mierze zależy od tego jakie skrypty rządzą myśleniem managera. Jeśli manager widzi w swoich pracownikach ludzi, którzy pracę wykonują niedokładnie i niechętnie to – prawdopodobnie – będzie wyzwalał w nich tego typu zachowania. Natomiast jeśli będzie spodziewał się, że jego ludzie, przy zachowaniu odpowiednich warunków, będą pracować chętnie, solidnie, dokładnie i w dobrej atmosferze – to również wpłynie na wyzwolenie tego typu zachowań u nich.

Ostatni moduł szkolenia „Delegowanie zadań, wzmacnianie samodzielności i motywowanie pracowników” będzie poświęcony tematyce skutecznego motywowania zespołu. Skuteczne motywowanie zaś to motywowanie dopasowane do potrzeb pracownika. W tej części szkolenia uczestnicy odkryją jak różne rzeczy mogą motywować ich ludzi i że większość z nich to motywatory poza finansowe. Drugim odkryciem tej części szkolenia będzie też ilość motywatorów, które nie są drogie a zapewniają dużą skuteczność wpływania na zachowania ludzkie.

Gdzie i kiedy odbędzie się szkolenie?

Adres:

STADION ŚLĄSKI
ul. Katowicka 10
41-500 Chorzów

Data i godzina rozpoczęcia:

Kolejny termin tego szkolenia:

W sprawie kolejnych terminów, prosimy o kontakt.

Co otrzymujesz w ramach tego szkolenia?

 • Udział w 1 dniu szkoleniowym w komfortowych salach zlokalizowanych na Stadionie Śląskim
 • Sporą dawkę wiedzy teoretycznej oraz ćwiczenia i warsztaty praktyczne
 • Komfortowy udział w szkoleniu w max. 14 osobowej grupie!
 • Drukowane materiały szkoleniowe potrzebne do przeprowadzenia szkolenia
 • Prezentacja użyta w czasie szkolenia w pliku pdf
 • Przepyszny obiad – do wyboru dania mięsne, rybne lub wegetariańskie + napoje do obiadu
 • Serwis kawowy – kawa, soki i ciastka
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

CENA ZA SZKOLENIE NIE OBEJMUJE:

 • Noclegów uczestników,
 • Przejazdów,
 • Dodatkowych kosztów wynikających z udziału w szkoleniu.

CENA ZA TO SZKOLENIE TO:

850,00 zł netto za osobę (cena regularna)
+5% rabatu przy udziale 2 osób z jednej firmy
+10% rabatu przy udziale 3 osób z jednej firmy

Cena promocyjna „first minute” = 650,00 zł netto za osobę z rabatem specjalnym -200,00zł .  Cena „first minute” obowiązuje dla biletów opłaconych nie później jak 7 dni przed szkoleniem. Decyduje data księgowania środków na koncie organizatora. Promocja first minute nie łączy się z rabatowaniem dla większej ilości osób z jednej organizacji.

KOD USŁUGI SZKOLENIOWEJ: 
O/DEL/B/1/WT

MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE TEGO SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW?

 • Zadzwoń teraz: 660 910 950
 • Napisz do nas: biuro@sos.edu.pl

Dodatkowe informacje dla uczestników.

Udział w szkoleniu możliwy jest poprzez rejestrację i zrealizowanie płatności w jednym z 3 wariantów, wg. Państwa potrzeb:

 1. Rejestracja online poprzez system ecommerce w serwisie internetowym: www.sos.edu.pl
  Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się na szkolenie online poprzez stronę internetową i zrealizowanie płatności elektronicznie poprzez BLIK, Przelew elektroniczny lub kartę kredytową (operatorem płatności jest system Dotpay). Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.
 2. Rejestracja poprzez wypełnienie druku formularza zgłoszeniowego – poprzez przesłanie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego skanu formularza na adres mailowy biuro@sos.edu.pl, dalej zrealizowanie płatności przelewem bankowym na podstawie przesłanej faktury pro-forma. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.
 3. Dla rejestracji pracowników instytucji publicznych, urzędów centralnych lub samorządowych, administracji publicznej i innych instytucji oraz organizacji pozarządowych gdzie płatność z góry za szkolenie jest proceduralnie niemożliwa dopuszczalne jest uregulowanie opłat za udział pracownika po szkoleniu na podstawie przekazanej w ostatnim dniu szkolenia faktury VAT (zazwyczaj brutto=netto, na podstawie Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm. – art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) z terminem płatności 14 lub 21 dni. Uprzednio konieczna jest rejestracja pracownika poprzez przesłanie wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego skanu formularza na adres mailowy

Organizacja szkoleń w dobie COVID19.
Szkolenie realizowane jest zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz GIS i
przygotowanymi przez nas wytycznymi – przesyłanymi od uczestników szkoleń. Każdy z uczestników
jest zobowiązany do przesłania przed udziałem w szkoleniu oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi wytycznymi. Oświadczam, że w ostatnich dwóch
tygodniach nie chorowałam/em , nie miałam/em objawów świadczących o ryzyku zachorowania na
covid19 oraz nie miałam/em bezpośredniego kontaktu z osobą, u której potwierdzono zachorowanie
na covid19.

ORGANIZATOR SZKOLENIA:

ŚLĄSKA ORGANIZACJA SZKOLENIOWA SP. Z O.O.
Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
tel. 660 910 950 lub 880 635 558
KRS: 0000811883  |  NIP: 9542809702  |  REGON: 9542809702
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) – nr ewidencyjny: 2.24/00351/2020

Możesz lubić także…